Izvēlne
Pirkumu grozs

Privātuma politika

Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) sniedz informāciju par to, kādā veidā pašnodarbināta persona Juris Lipskis, reģistrācijas Nr. 18018412309, PVN reģistrācijas Nr. LV18018412309, juridiskā adrese: Krimuldas pagasts, "Lejasstokas", LV-2144, tīmekļa vietne: www.absolutsed.lv (turpmāk – Pārdevējs), kā Personas datu pārzinis apstrādā Klientu Personas datus saistībā ar Sabiedrības piedāvātajiem Pakalpojumiem. 

Šī Privātuma politika ir piemērojama, ja Klients apmeklē Pārdevēja tīmekļa vietni: www.absolutsed.lv un/vai izmanto, ir izmantojis, vai ir norādījis, ka izmantos jebkurus Pārdevēja sniegtos Pakalpojumus saistībā ar preču iegādi, vai, ja Klients ir jebkādā veidā saistīts ar šiem Pakalpojumiem, tostarp pirms Privātuma politikas stāšanās spēkā. 
Saņemot Personas datus no Klienta, Pārdevējs rīkojas kā pārzinis Regulas 4. panta 7. punktā sniegtās definīcijas izpratnē. Sabiedrība ievieš un nodrošina atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Klienta Personas datu Apstrādes atbilstību normatīvo aktu, kas regulē Personas datu Apstrādi (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Regulu), prasībām un aizsargātu Personas datus pret nejaušu vai pretlikumīgu iznīcināšanu, dzēšanu vai nozaudēšanu, grozīšanu, pārveidošanu, atklāšanu, vai piekļuvi, tai skaitā pasākumus pret fiziskas iedarbības radītu apdraudējumu un pasākumus, kurus īsteno ar programmatūras līdzekļiem
.
Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, Klientam nav jāsniedz Personas dati Pārdevējam. Gadījumos, kad Klients nesniedz Pārdevējam Personas datus, kas nepieciešami Līguma vai Pakalpojumu izpildei, kā arī Pārdevējam normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, Pārdevējam ir tiesisks pamats atteikt sniegt Klientam Pakalpojumus. 
Ja ir mainījušies Klienta norādītie dati vai Pārdevēja apstrādājamā informācija par Klientu ir neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai labot. Pārdevējs neuzņemas atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Klienta iesniegtiem datiem. 

Definīcijas 

Apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība vai darbību kopums (tai skaitā vākšana, izmantošana, reģistrēšana, organizēšana, pārveidošana, izpaušana, iznīcināšana, glabāšana vai jebkāda citāda Personas datu padarīšana par pieejamiem u.tml.). Definīcija atbilst Regulas 4. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai. Apstrāde var veikt vai nu manuāli, vai arī izmantojot automatizētas sistēmas, piemēram, informācijas tehnoloģiju sistēmas.

Klients – jebkura fiziska persona vai juridiska persona, kura apmeklē Pārdevēja tīmekļa vietni: www.absolutsed.lv un/vai izmanto, ir izmantojusi, vai ir norādījusi, ka izmantos jebkurus Pārdevēja sniegtos Pakalpojumus saistībā ar preču iegādi vai ir jebkādā veidā saistīta ar tiem.

Līgums – distances līgums, kas noslēgts starp Pārdevēju un Klientu. 

Pakalpojumi – preču, kas pieejamas Pārdevēja tīmekļa vietnē www.absolutsed.lv , iegāde.

Personas dati – jebkura informācija par fizisku personu, kas tieši vai netieši ļauj identificēt šo personu. Termins atbilst Regulas 4. panta 1. punktā noteiktajai definīcijai.

Regula – 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), spēkā no 2018. gada 25. maija.

Pārdevējs – pašnodarbināta persona Juris Lipskis, reģistrācijas Nr. 18018412309, PVN reģistrācijas Nr. LV18018412309, juridiskā adrese: Krimuldas pagasts, "Lejasstokas", LV-2144, tīmekļa vietne: www.absolutsed.lv , kura rīkojas Personas datu pārziņa statusā.

Personas datu kategorijas, Apstrādes juridiskais pamats un Apstrādes nolūki.

Pārdevējs veic Klienta Personas datu Apstrādi atbilstoši turpmāk norādītajiem Personas datu Apstrādes pamatiem un nolūkiem:

Apstrādāto Personu datu kategorijas un veidi

Apstrādes juridiskais pamats

Apstrādes nolūki

Identifikācijas dati (piemēram: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums).

Pasākumu veikšana pēc Klienta (datu subjekta) pieprasījuma pirms Līguma noslēgšanas; Līguma izpilde.

Līguma noslēgšanai un izpildei, Pakalpojuma nodrošināšanai.

Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas Pakalpojumiem nodrošināšanai un administrēšanai: lai sniegtu Pakalpojumus un lai nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

Lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (prasības, kas izriet no grāmatvedību reglamentējošiem likumiem un citiem normatīvajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz pārziņa saimniecisko darbību).

Grāmatvedības vešana.


Lai ievērotu pārziņa leģitīmās intereses (prasījuma tiesību nodibināšana).

Prasījuma tiesību nodibināšana īstenošana, aizstāvība, cedēšana, kā arī pierādījumu nodrošināšana pret prasījumiem par Pakalpojuma neatbilstību un/vai Līguma saistību izpildi, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta.

Klienta piekrišana Personas datu Apstrādei (piemēram, personalizētu piedāvājumu saņemšanai).

Personalizētu piedāvājumu sagatavošanai un nosūtīšanai.

Kontaktinformācija (piemēram: deklarētā un piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda).

Pasākumu veikšana pēc Klienta (datu subjekta) pieprasījuma pirms Līguma noslēgšanas; Pakalpojuma nodrošināšana un Līguma izpilde.

Saziņa ar klientu Pakalpojuma nodrošināšanai un Līguma izpildei.

Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas Pakalpojumiem nodrošināšanai un administrēšanai: lai sniegtu Pakalpojumus un lai nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

Lai ievērotu pārziņa leģitīmās intereses (prasījuma tiesību nodibināšana).

Prasījuma tiesību nodibināšana, īstenošana, aizstāvība, cedēšana, kā arī pierādījumu nodrošināšana pret prasījumiem par Pakalpojuma neatbilstību un/vai Līguma saistību izpildi, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta.

Klienta piekrišana Personas datu Apstrādei (piemēram, personalizētu piedāvājumu saņemšanai).

Personalizētu piedāvājumu sagatavošanai un nosūtīšanai.

Bankas dati (piemēram: bankas nosaukums, konta turētājs, norēķina konta numurs, bankas kartes numurs).

Pasākumu veikšana pēc Klienta (datu subjekta) pieprasījuma pirms Līguma noslēgšanas; Pakalpojuma nodrošināšana un Līguma izpilde.

Pakalpojuma nodrošināšanai un Līguma izpildei, lai saņemtu no Klienta maksājumus.

Lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (prasības, kas izriet no grāmatvedību reglamentējošiem likumiem un citiem normatīvajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz pārziņa saimniecisko darbību).

Grāmatvedības vešana.

Saziņas dati (e-pasta sarakste) un dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē Pārdevēja tīmekļa vietni vai sazinoties citos Pārdevēja kanālos:

1) tehniskā informācija (piemēram, ierīces tips, interneta protokola (IP) adrese un interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS), kas tiek izmantots, lai ierīci savienotu ar internetu; reģistrēšanās informācija; pārlūkprogrammas veids un versija; laika zonas iestatījumi, pārlūkprogrammas spraudņa tipi un versijas, operētājsistēma un platforma, ekrāna izšķirtspēja, atrašanās vieta, fontu kodējums; 

2) informācija par apmeklējumu, ieskaitot pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no tīmekļa vietnes (tostarp datumu un laiku); apskatītos vai meklētos pakalpojumus; atsauces/izejas lapas, tīmekļa vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, ko izmanto, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai, lai sazinātos ar Sabiedrības pārstāvi.

Pasākumu veikšana pēc Klienta (datu subjekta) pieprasījuma pirms Līguma noslēgšanas; Pakalpojuma nodrošināšana un Līguma izpilde.

Līguma noslēgšanai un izpildei, Pakalpojuma nodrošināšanai.

Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas Pakalpojumiem nodrošināšanai un administrēšanai: lai sniegtu Pakalpojumus un lai nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

Klienta lietas dokumentācijas kārtošana.

Lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu attiecībā un Klientiem - patērētājiem (prasības, kas izriet no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma attiecībā uz: pasūtījuma apstiprināšanu un  atteikuma tiesību izmantošanu).

Klienta lietas dokumentācija kā pierādījums normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei (informēšana par pasūtījuma apstiprināšanu un atteikuma tiesībām).

Lai aizsargātu vitālas Klienta intereses (Personas datus).

Informācijas drošība un tehniskās sistēmas un IT infrastruktūras pilnveidošana.

Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar Sabiedrības īpašumā vai lietošanā esošā īpašuma aizsardzību (tajā skaitā tīmekļa vietnes aizsardzība).

Lai ievērotu pārziņa leģitīmās intereses (vadības funkciju izpilde; Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un/vai klientu apkalpošanas kvalitātes uzraudzība, uzlabošana un pilnveidošana; informācijas drošība un tehniskās sistēmas un IT infrastruktūras pilnveidošana; prasījuma tiesību nodibināšana).

Vadības funkciju izpilde (biznesa stratēģija, pārdomāta riska vadība un uzņēmuma pārvaldība).

Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un/vai klientu apkalpošanas kvalitātes uzraudzība, uzlabošana un pilnveidošana; produktivitātes novērtēšana.

Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un Pakalpojumu pienācīgai izpildei, lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu, un, lai nodrošinātu informācijas drošību.

Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu Pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu Sabiedrības Pakalpojumus, piemēram: testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.

Klienta piekrišana Personas datu Apstrādei (tajā skaitā, apmeklējot tīmekļa vietni, tiek izmantotas sīkdatnes).

Klienta piekrišana automatizētai Personas datu Apstrādei, tostarp profilēšanai.

Personalizētas un pielāgotas informācijas sagatavošana; ērtāka Pakalpojuma nodrošināšana.

Ar Pakalpojumiem saistītie dati, tajā skaitā Klienta lieta (piemēram, pasūtījums; Līgums; informācija par preču piegādi; klienta iesniegtie pieteikumi, iesniegumi, pieprasījumi, sūdzības; klientam sūtītie paziņojumi, brīdinājumi u.tml.).

Pasākumu veikšana pēc Klienta (datu subjekta) pieprasījuma pirms Līguma noslēgšanas; Pakalpojuma nodrošināšana un Līguma izpilde.

Līguma noslēgšanai un izpildei, Pakalpojuma nodrošināšanai.

Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas Pakalpojumiem nodrošināšanai un administrēšanai: lai sniegtu Pakalpojumus un lai nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

Lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (prasības, kas izriet no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, grāmatvedību reglamentējošiem likumiem un citiem normatīvajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz pārziņa saimniecisko darbību). 

Lai noteiktu atteikuma tiesību un garantijas termiņa sākuma un beigu datumu.


Personas datu iegūšanas avoti.

Klienta Personas dati var tikt vākti tieši no Klienta vai no Klienta Pakalpojumu izmantošanas.

Personas datu saņēmēji.

Sniedzot Personas datus Pārdevējam, Klients piekrīt tam, ka, lai veiktu iepriekš norādīto Personas datu Apstrādi noteiktā nolūka (mērķa) sasniegšanai, Pārdevējs ir tiesīgs saņemt un nodot Klienta Personas datus personas datu apstrādātājiem, trešajām personām, tai skaitā, bet ne tikai:

 • maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus un piegādes izpildei nepieciešamos personas datus Pārdevējs ir tiesīgs nodot Pārdevēja pilnvarotajiem apstrādātājiem: SIA Wordline Latvia un SIA Omniva Latvijā;
 • serveru nodrošinātājiem un datu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, tīmekļa vietnes uzturētājiem, tele-mārketinga, mārketinga un aptauju pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta un īsziņu vārtejas pakalpojumu sniedzējiem, identifikācijas un sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, balss zvanu numura sastādīšanas pakalpojumu sniedzējiem, tiešsaistes starpniekiem un citām trešajām personām, kas ir iesaistītas Sabiedrības sniegto Pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot, ka attiecīgās personas apstrādās Klienta Personas datus tikai tādā apmērā un tiem Personas datu Apstrādes nolūkiem (mērķiem), kas noteikti šajā Privātuma politikā;
 • jebkuram auditoram, revidentam, finanšu konsultantam, juriskonsultam, zvērinātam advokātam, zvērinātam notāram un/vai zvērinātam tiesu izpildītājam vai citam Pārdevēja apstiprinātam Personas datu apstrādātājam pēc Pārdevēja izvēles;
 • valsts un pašvaldību institūcijām (piemēram, tiesībsargājošās iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas procesa administratori);
 • atzītām tirgus un sabiedriskās domas izpētes kompānijām (ES robežās) - aptauju un pētījumu veikšanai saistībā ar Pārdevēja piedāvātajiem Pakalpojumiem;
 • citām personām, kuras ir saistītas ar Pārdevēja Pakalpojumu sniegšanu, t.sk., maksājuma iestādes, bankas, arhivēšanas, pasta un kurjera pakalpojumu sniedzēji u.tml.

Tāpat Pārdevējam ir pienākums nodot Personas datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tiesībsargājošas iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas procesa administratori u.tml.).

Personas datu Apstrādes teritorija.

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). Ja Personas dati tomēr tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ), Sabiedrība apņemas ievērot visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu tādu pašu Personas datu drošības līmeni, kā Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), un atbilstošas garantijas saskaņā ar Regulas 46. panta noteikumiem. Sabiedrība nosūta Personas datus tikai tad, ja tam ir likumīgs pamats, tostarp nosūta Personas datus saņēmējam, kas: i) atrodas valstī, kas nodrošina pietiekamu Personas datu aizsardzības līmeni, vai ii) atbilstoši instrumentam, kas ietver ES prasības Personas datu nosūtīšanai ārpus ES.

Personas datu glabāšanas termiņš.

Pārdevējs glabā Personas datus atbilstoši Personas datu nolūkiem (mērķiem), kā arī atbilstoši Regulas un normatīvo aktu prasībām, tik ilgi, kamēr pastāv kāds no Personas datu Apstrādes tiesiskajiem pamatiem, ja piemērojamajiem tiesību akti neparedz garāku glabāšanas termiņu. Ja vieni un tie paši Personas dati tiek apstrādāti vairākos nolūkos, šie dati tiek glabāti atbilstoši ilgākajam piemērojamajam glabāšanas periodam. 

Apstrādāto Personas datu uzglabāšanas periods var būt pamatots ar Klienta (datu subjekta) piekrišanu (līdz tās atsaukšanai, ja nepastāv cits pamats Personas datu Apstrādei), Līgumu, Sabiedrības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (normatīvie akti par grāmatvedības vešanu un dokumentu arhivēšanu, civiltiesībām un prasījumu noilgumu, piemēram, pierādījumu nodrošināšanai pret prasījumiem par Pakalpojuma neatbilstību un/vai Līguma saistību izpildi, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta glabāšanas termiņš ir desmit gadi no Pakalpojuma jeb Līguma izpildes dienas u.tml.). 

Ja vairs nepastāv neviens no Personas datu Apstrādes tiesiskajiem pamatiem, un normatīvie akti neparedz garāku Personas datu glabāšanas termiņu, Pārdevējs dzēš failus, kas satur Personas datus.

Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana.

Pārdevējs veic profilēšanu, lai, izmantojot tiešo mārketingu (ja Klients tam ir piekritis), piedāvātu Klientam, ar kuru jau ir noslēgts Līgums, citus Pakalpojumus. Šādas Apstrādes tiesiskais pamats ir Pārdevēja leģitīmās intereses piedāvāt tirgū savus Pakalpojumus. Profilēšana Klientam nerada nekādas tiesiskas sekas un citādi to būtiski neietekmē, jo tā neskar jau noslēgto Līgumu.

Attiecībā uz katru Pārdevēja tīmekļa vietnes apmeklējumu automātiski tiek apkopota šāda informācija: 

 1. tehniskā informācija (piemēram, ierīces tips, interneta protokola (IP) adrese un interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS), kas tiek izmantots, lai ierīci savienotu ar internetu; reģistrēšanās informācija; pārlūkprogrammas veids un versija; laika zonas iestatījumi, pārlūkprogrammas spraudņa tipi un versijas, operētājsistēma un platforma, ekrāna izšķirtspēja, atrašanās vieta, fontu kodējums; 
 2. informācija par apmeklējumu, ieskaitot pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no tīmekļa vietnes (tostarp datumu un laiku); apskatītos vai meklētos Pakalpojumus; atsauces/izejas lapas, tīmekļa vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, ko izmanto, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai, lai sazinātos ar Sabiedrības pārstāvi.

Personas datu automātiska Apstrāde Pārdevēja tīmekļa vietnē tiek veikta, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes un uzlabotu Klienta digitālo pakalpojumu lietošanas pieredzi, piemēram, pielāgojot Pakalpojumu attēlošanu izmantotajā ierīcē, un lai sagatavotu Klientam piemērotus piedāvājumus; Klienta Datu analīzes veikšanai un konsultēšanai; tiešā mārketinga nolūkos; automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, attālināti sniegto Pakalpojumu nodrošināšanai, t.sk. Pakalpojumu uzraudzībai, lai novērstu krāpšanu. Personas datu automātiska Apstrāde ir pamatota uz Sabiedrības leģitīmām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, Līguma izpildi vai Klienta piekrišanu. 

Ja vien Klients nav ierobežojis tiešo mārketingu attiecībā uz sevi, Pārdevējs var veikt Personas datu Apstrādi vispārīgu un personalizētu piedāvājumu sagatavošanai. Šāds mārketings var būt pamatots uz Klienta izmantotajiem Pakalpojumiem un to, kā Klients izmanto Pakalpojumus un to, kā Klients darbojas Pārdevēja digitālajos kanālos. Uz personalizētajiem piedāvājumiem un mārketingu balstītajai profilēšanai, kas tiek veikta saskaņā ar Pārdevēja leģitīmajām interesēm, Pārdevējs nodrošina, ka Klienti var izdarīt izvēli un izmantot ērtu rīku savu privātuma iestatījumu pārvaldīšanai. 

Pārdevējs var arī vākt statistikas datus par Klientu, t.sk. par raksturīgo uzvedību. Statistikas dati segmentu/profilu izveidei var tikt iegūti arī no ārējiem avotiem un var tikt apvienoti ar Pārdevēja iekšējiem datiem.

Klienta (datu subjekta) tiesības.

Klientam ir šādas tiesības: 

 1. saņemt informāciju, vai Pārdevējs apstrādā Klienta (datu subjekta) Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem un iegūt informāciju saskaņā ar Regulas 15. pantu, kā tie tiek apstrādāti un kam nodoti;
 2. pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi; 
 3. iebilst pret savu Personas datu Apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās), izņemot, ja Pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem Apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Klienta (datu subjekta) interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 4. pieprasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients (datu subjekts) ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, Līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem vai citos Regulā noteiktajos gadījumos, kad pastāv likumīgs pamats Personas datu Apstrādei;
 5. ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Sabiedrība izvērtē, vai Klientam (datu subjektam) ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
 6. saņemt savus Personas datus (datu pārnesamība), ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un Līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam; 
 7. atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei, ja Personas dati tiek iesniegti Pārdevējam uz Klienta (datu subjekta) piekrišanas pamata (piekrišanas atsaukums neietekmē Apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma); 
 8. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskas sekas vai, kas līdzīgā viedā ievērojami ietekmē Klientu (datu subjektu). Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu Līgumu ar Klientu (datu subjektu), ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai, ja Klients (datu subjekts) ir devis savu nepārprotamu piekrišanu; 
 9. iesniegt sūdzības par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Sīkdatnes.

Pārdevēja sīkdatņu politika ir pieejama Pārdevēja tīmekļa vietnē: www.absolutsed.lv. Tīmekļa vietnē var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija „Cookies”, kas vāc informāciju par Klientu, tai skaitā, par to, vai Klients ir iepriekš apmeklējis tīmekļa vietnes, vai Klients ir jauns lietotājs un kādu informāciju tīmekļa vietnē Klients ir apskatījis. Sīkfailu lietošana palīdz uzlabot sniegtos Pakalpojumus, piemēram, neļaujot vēlreiz ievadīt informāciju, kas jau ir ievadīta. Sīkdatņu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par to, kā lietotāji izmanto Pakalpojumus, lai uzlabotu tīmekļa vietņu, lietotņu un Pakalpojumu kvalitāti, kā arī veidotu lietotājam pielāgotu saturu ar reklāmu palīdzību. 

Pārdevēja kontaktinformācija un Klienta identifikācija.

Lai nodrošinātu Personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Klientu personas identifikācija tiks veikta pēc zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai paātrinātu elektronisko un telefonisko apkalpošanu, aicinām Klientu savlaicīgi parūpēties par kontaktinformācijas atjaunošanu.

Pārdevējs, saņemot Klienta lūgumu par datu sniegšanu vai citu Klienta tiesību īstenošanu, pārliecinās par Klienta identitāti. Šim nolūkam Pārdevējs ir tiesīgs lūgt Klientam norādīt Personas datus, salīdzinot, vai Klienta norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem Pārdevēja rīcībā esošajiem Personas datiem. Veicot šo pārbaudi, Pārdevējs ir tiesīga izsūtīt kontroles paziņojumu uz Klienta norādīto telefonu vai e-pastu (īsziņas vai e-pastas veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra nav veiksmīga (piem., Klienta norādītie dati nesakrīt ar Pārdevēja rīcībā esošajiem Personas datiem vai Klients nav veicis autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma), Pārdevējs būs spiests konstatēt, ka Klients nav pieprasīto Personas datu subjekts, un būs spiesta noraidīt Klienta iesniegto lūgumu. Saņemot Klienta lūgumu par jebkuru Klienta tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, Pārdevējs apņemamas bez kavēšanās, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Klienta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Klientam informāciju par darbībām, ko Pārdevējs ir veicis saskaņā ar Klienta iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, Pārdevējam ir tiesības 1 (viena) mēneša periodu pagarināt vēl uz 2 (diviem) mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus. Ja Klienta lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem, Pārdevējs atbildi sniegs arī ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piem., lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Klients būs lūdzis atbildēt citā veidā. Pārdevējs ir tiesīgs attiekties apmierināt Klienta lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, par to rakstiski informējot Klientu. Ja Klienta (datu subjekta) pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Pārdevējs kā pārzinis var vai nu: a) pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu; vai arī b) atteikties izpildīt pieprasījumu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Personas datu Apstrādes jautājumiem vai gadījumos, kad Klients vēlas atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei, Pārdevējs lūdz sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: ilze@absolutsed.lv vai pa pastu, rakstot Pārdevējam uz adresi: Juris Lipskis, Krimuldas pagasts, "Jaunstokas", LV-2144.

Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi.

Privātuma politika Klientiem ir pieejama Pārdevēja tīmekļa vietnē: www.absolutsed.lv. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem, publicējot atjauninātu Privātuma politiku tīmekļa vietnē www.absolutsed.lv.

Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu mājaslapas darbību, personalizētu saturu un analizētu datu plūsmu. Noklikšķiniet zemāk, lai piekristu sīkdatņu izmantošanai tīmeklī. Ja vēlaties iepazīties ar sīkdatņu politiku vai atsaukt savu piekrišanu visām vai dažām no sīkdatnēm, lūdzu, skatiet sīkdatņu politiku.